V minulém návodu jsme si popsali první polovinu vlastních polí, které je možné využít při tvorbě přihlašovacího formuláře.

Další pole

Dnes se podíváme na zbývající pole, opět si ukážeme jejich možné využití a jakou mají finální podobu v přihlašovacím formuláři.

Hodnotící pole

V případě, že bychom chtěli do přihlašovacího formuláře zařadit hodnocení, tak můžeme využít pole hodnotící. V nastavení tohoto pole je možné zvolit maximální počet hvězd pro hodnocení, v základním nastavení je 10 hvězd. My jsme jako příklad zvolili 5 hvězd pro hodnocení předešlého kurzu.

Pole s mnohonásobným výběrem

Pokud bychom se i nadále drželi příkladu s kurzy a chtěli bychom si odběratele segmentovat podle toho, o jaké kurzy mají zájem, je možné využít pole s mnohonásobným výběrem, ve kterém odběratel může zvolit více možností z výběru.

Pole s datem

Pokud chceme, aby odběratel zadal konkrétní datum do formuláře, pole s datem je pro tento požadavek ideální. Jako příklad si můžeme uvést organizaci on-line kurzů, které zasíláme každý týden. V tomto poli by si odběratel mohl zvolit přesný datum začátku kurzu. Vyplněním Výchozí hodnoty, jako na přiloženém obrázku – „[DATE]“, docílíme toho, že se v přihlašovacím formuláři předvyplní datum k současnému dni.

Pole s datem a časem

Pokud bychom však chtěli, aby si odběratel zvolil i přesný čas, kdy chce, abychom mu jednotlivé lekce zasílali, pak můžeme využít přesnější pole s datem a časem.

Pole pro delší text

Toto pole se na rozdíl od klasického textového pole zobrazuje na dva řádky. V případě, že od odběratele očekáváme více textu, je pole pro delší text přehlednější variantou.

Pole země a stát

Pokud požadujeme od odběratele, aby uvedl z jaké je země, tak v tomto poli je možné vybrat z výběru. Po výběru země, v našem případě, České republiky, je možné vybrat i z pole „stát“, ve kterém můžeme označit některý z jednotlivých krajů České republiky.

Seznam zaškrtávacích polí

Tuto variantu můžeme použít u stejného příkladu jako u pole s mnohonásobným výběrem, lze tedy také zaškrtnout více možností, pouze s rozdílem v zobrazení těchto dvou polí, který můžeme vidět v přihlašovacím formuláři níže.

Radiolist pole

U tohoto pole, na rozdíl od předchozího, nemůžeme vybrat z více možností, vybíráme tedy pouze jednu a opět můžeme vidět rozdíl v zobrazení v přihlašovacím formuláři.

Přihlašovací formulář

Jednotlivá pole mohou mít různé druhy využití a mohou nám pomoct při  segmentaci odběratelů. Námi vytvořená vlastní pole by měla v přihlašovacím formuláři následující podobu.